Aktualności

UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PLANU POŁĄCZENIA ELROB SP. Z O.O. ORAZ ROKOKO 3 SP. Z O.O. Z DNIA 30 STYCZNIA 2023 R.
Zarząd spółki ELROB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489976, NIP: 8172174954, REGON: 181050807 („ELROB”), działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej uzgodniony pisemnie w dniu 30 stycznia 2023 r. plan połączenia ELROB oraz Rokoko 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, adres: ul. Olsztyńska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985598, NIP: 7432045415, REGON: 522739178 („Rokoko 3”). Połączenie ELROB oraz Rokoko 3 nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Rokoko 3 na ELROB w zamian za udziały, które ELROB wyda wspólnikom Rokoko 3.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Opublikowano dnia 31 stycznia 2023 r.

ELROB Sp. z o. o.
ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa
NIP: 817-217-49-54
REGON: 181050807
KRS: 0000489976

infolinia 17 583 30 21